Tags: sức mạnh
  • Sức mạnh của Tôn Phương Nam

    Sức mạnh của Tôn Phương Nam

    Một lần nữa, Tôn Phương Nam lại đứng trước một giai đoạn chuyển mình quan trọng khi mà đang bắt đầu mở rộng đầu tư dây chuyền tiếp theo trong điều kiện khá nhiều khó khăn đang cùng lúc xuất hiện.