Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Thành tựu 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Góp phần phát triển kinh tế thương mại địa phương
Thành tựu 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Góp phần phát triển kinh tế thương mại địa phương
10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ngành Công Thương đã đạt được một số thành tựu cơ bản.
Tự hào hàng Việt Nam